studyonline
kids.english-and-i.com
สิ่งที่เราทำ
color

Young Learners

จัดทำโปรแกรมการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
(ESL) และวิธีการสอนที่
เหมาะสมสำหรับเด็ก

color

Course Development

จัดทำหลักสูตร ESL,
หลักสูตรทั่วไป, เครื่องมือ
ทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ
ที่จัดทำขึ้นตามความเหมาะสม

color

Educational Services

บริการด้านการอบรมครู,
การควบคุมคุณภาพ
การจัดสอบและประเมิณผล
ผู้เรียน

ข่าวสาร

CYLE Tests

Cambridge English: Young Learners
หรือเป็นที่รู้จักในชื่อว่า
Young Learners English (YLE)
นั้นคือแบบทดสอบวัดผล
มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ
อายุ 7 - 12 ปี โดยจะทำการทดสอบ
ทักษะอันได้แก่ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน 

ทำไมต้อง E&I

การเรียนการสอนของเรา
ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้เรียน
อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วม
กับบทเรียน เราผสมผสานบทสนทนา
ให้เข้ากับการเรียน
และวิธีการตอบสนองทางร่างกาย
เพื่อให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษ
และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วม
ที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเพียงพอ

หลักสูตรของเรา

Our Courses

Phonics and Reading

2nd hour
Learn More

IEP Programme

IEP Bookwork and Reading
Learn More
เกี่ยวกับเรา

Company Background

 • E & I คือใคร

  หลักสูตรของ English & I ถูกเขียนขึ้นโดยผู้มีประสบการณ์
  กว่า 12 ปีในประเทศไทย ประเทศไทยนั้นมีการแข่งขัน
  ที่สูงมากสำหรับการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ
  เป็นภาษาต่างประเทศ  ในช่วงเวลาหลายปี
  เราได้ทำงานกับนักเรียน จำนวนมากและได้เขียน
  หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับหลายโรงเรียน
  ในประเทศไทย และมีนักเรียนจำนวนมากที่ผ่าน
  การสอบCambridge Young Learnersทั้งสามระดับ
  (Starters, Movers, Flyers) ครูของเรามีการจัดการ
  และได้รับการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและต่อเนื่อง
  ในด้านสื่อการสอนและการสอนโดยทีมงานมืออาชีพ

 • E&I โปรแกรม

  หลักสูตรของ English and I ได้รับการพัฒนาโดย
  ทีมงานที่มีประสบการณ์ด้าน ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
  เป็นภาษาที่สองในประเทศไทยโดยเฉพาะ
  ซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นแนวทางใหม่ล่าสุดจาก 
  “Cambridge Young Learners Exams syllabus“
  จุดมุ่งหมายของเราคือการสอนภาษาอังกฤษ
  ที่สนุกสนานไปพร้อมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและ
  โอกาสเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษา  หลักสูตรนี้
  ยังช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
  ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เกิดการประหม่าอีกด้วย

 • เกี่ยวกับ E&I

  - ใช้หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษสำหรับ
  นักเรียนช่วงอายุ 3 – 12 ปี
  - เป็นหลักสูตรที่รองรับบทเรียนในรูปแบบการสนทนา
  - เป็นหลักสูตรที่สอนโดนทีมครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา
  กับครูไทย
  - มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและสัมพันธ์กับกลุ่ม
  และระดับอายุของนักเรียน
  - หลักสูตรนี้มีเนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรสำหรับเด็กจาก
  Cambridge และ Oxford และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

Contact Details

Enquiries in English:
consult@english-and-i.com
Phone: +66 9 0086 4608


สอบถามข้อมูลเป็นภาษาไทย
usanee@english-and-i.com
โทร. +66 8 6409 0027


Job Applications:
recruit@english-and-i.com
Phone: +66 9 0086 4608


Course Highlights

 • E&I Conversation

  ในหลักสูตรชั่วโมงที่ 1 ของเรา เราจะนำนักเรียนออกจาก
  การเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ โดยการเปิดโอกาส
  ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
  ในชีวิตประจำวันมากขึ้นและวิธีการสอนของเรา
  ก็จะแตกต่างจากการเรียนภาษาอังกฤษ
  ในโรงเรียนซึ่งจะเป็นการเรียนแบบแอคทีฟ

 • E&I Phonics & Reading

  ในชั่วโมงที่ 2 ของเรา เราจะแนะนำ
  นักเรียนให้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญของการเรียน
  ภาษาอังกฤษคือการออกเสียง
  นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการออกเสียง
  ในแต่ละตัวอักษรของภาษาอังกฤษ การเรียน Phonics
  นั้นนับเป็นรากฐานของทักษะการเรียนรู้ทั้งสี่
  ของการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนในระดับ
  ที่สูงขึ้นต่อไป 

 • E&I I.E.P. Programme

  หลักสูตร I.E.P. นี้ได้ถูกจัดทำขึ้น
  เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
  ภาษาอังกฤษที่เข้มข้น นักเรียนจะได้เรียน
  ภาษาอังกฤษ 5 คาบต่อสัปดาห์ซึ่งถูกแบ่ง
  ออกเป็น 3 ส่วนจากหลักสูตร
  ที่ได้จัดทำขึ้นทั้งหมดมาไว้ในหลักสูตรนี้ 

Our Partners
clients